Zakończone

 • „Parazytozy ludzi i zwierząt”, badania statutowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej nr WLBiML-431-04/S/14/20170
 • „Analiza rozwoju cech pronowotworowych w prawidłowych komórkach jamy otrzewnej eksponowanej na karboplatynę i paklitaksel”, program WL2 UMP Młodzi Naukowcy nr 502-14-02203310-10597
 • „Wpływ przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na progresję niedrobnokomórkowego raka płuca: znaczenie procesu starzenia prawidłowych komórek nabłonka oskrzelowego w modelu in vitro”, grant NCN MINIATURA nr 2017/01/X/NZ5/00041
 • “Proteomiczna charakterystyka próbek surowicy krwi pacjentek ciężarnych z cukrzycą”, badania statutowe UMP nr 502-01-11101420-05618
 • “Strategie proteomiczne w diagnostyce rozrostów i nowotworów trofoblastu”, grant NCN OPUS nr 2014/15/B/NZ7/00964
 • “Profilowanie białko-peptydowe próbki surowicy pacjentek z rakiem jajnika”, grant NCN OPUS nr 2014/15/B/NZ7/00964
 • “Analiza ekspresji genu PAX6 u pacjentów z delecją w regionie 11p13 metodą droplet digital PCR”, budżet Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej
 • Zadanie badawcze: Ocena długości telomerów w komórkach śródbłonka naczyniowego eksponowanych na surowice od pacjentów poddawanych terapii hipotensyjnej, realizowane w ramach projektu: “Wpływ leków hipotensyjnych na interakcje komórek śródbłonka naczyniowego z komórkami raka jajnika, trzustki i okrężnicy”, grant NCN Miniatura nr 2018/02/X/NZ5/00403
 • “Analiza zawiązku pomiędzy stężeniem rezystyny oraz profilem peptydowo-białkowym a insulinoopornością”, grant UMP Młodzi Naukowcy WL1, 19/MN/2018
 • “Poszukiwanie zależności pomiędzy polimorfizmem genu VEGF a czynnikami ryzyka kardiometabolicznego u osób z nadmierną masą ciała w populacji polskiej”, grant Młodzi Naukowcy WL1 nr 502-14-11191730-41123
 • “Zależność adipocytokin od parametrów antropomedycznych u pacjentów z zespołem metabolicznym”, budżet Katedry Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego
 • “Ocena stresu oksydacyjnego u pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej” , “Ocena parametrów szkodzenia śródbłonka u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym”, UMP – konkurs “Podaj rękę” 502-01-02228370-10617; 502-01-02001054-071-47, 500-01-02228370
 • “Zastosowanie ddPCR w monitorowaniu głębokiej odpowiedzi molekularnej u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową”, BioRad Polska
 • “Evaluation of drug carrier interactions in ternary mixture of bulk and compacted granules containing ibuprofen”, zadanie badawcze w ramach projektu ORBIS, Horizon2020, nr MSCA-RISE-2017 – SEM
 • “Oznaczanie alkaloidów izochinolinowych w osoczu ludzkim”, badania statutowe UMP nr 502-01-33064130-04982 – LC-MS
 • „Proteomiczna charakterystyka produktów pszczelich” , grant NCN Sonata 2016/23/D/NZ7/03949 – MALDI-TOF
 • „Testy obrazowania MALDI”, grant NCN Sonata 2016/23/D/NZ7/03949 – MALDI-TOF
 • „Zastosowanie metodyki iTraq w badaniu raka jajnika”, grant NCN OPUS 2014/15/B/NZ7/00964 – MALDI-TOF
 • „Badania proteomiczne alergii na jad owadów błonkoskrzydłych”, grant NCN Sonata 2016/23/D/NZ7/03949 – MALDI-TOF
 • „Proteomiczna charakterystyka produktów pszczelich”, grant NCN Sonata 2016/23/D/NZ7/03949 – MALDI-TOF
 • Zadanie badawcze: Identyfikacja a-synukleiny w zwojach przywspólczulnych w jelicie szczura, w ramach projektu:”Urolityna A jako metabolit elagotanin o potencjalnej aktywności neuroprotekcyjnej – poszukiwanie mechanizmów działania w modelu choroby Parkinsona”, grant NCN Sonata nr 2017/26/D/NZ7/00748
 • “Badania aktywności przeciwnowotworowej dla pochodnych terpenoidów o budowie b-amyryny”, grant NCN Miniatura nr 2018/02/X/NZ7/01239
 • “Hodowla ludzkich fibroblastów skóry”, zadanie badawcze w grancie NCN, UMO-2016/21/D/NZ5/00064
 • “Ocena wpływu preparatu babki zwyczajnej na zawartość tkanki tłuszczowej, gospodarkę mineralną i inne wybrane parametry biochemiczne krwi u otyłych kobiet”, budżet Katedry i Zakładu Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej
 • “Ocena tożsamości pochodnych fotosensybilizatorów ftalocyjaninowych posiadających w swojej budowie kation imidazoliowy jako substancji aktywnych w terapii fotodynamicznej z wykorzystaniem spektrometrii mas – MS MALDI”, grant NCN Miniatura nr 503-19-33134270-30854-00862 – MS MALDI
 • “Badania amorficznych aktywnych substancji farmaceutycznych” grant NCN SONATA nr 2016/23/D/NZ7/01347 – dyfraktometr proszkowy
 • “Badania wpływu sterylizacji radiacyjnej na właściwości fizykochemiczne i biologiczne karbapenemów” badania statutowe UMP nr  502-01-03305411-08296 – dyfraktometr proszkowy
 • “Badania rentgenograficzne struktury związków heterocyklicznych pochodnych 2- i 4- trazolidonu, tiopirano [2,3-d][1,3] tiazol-2-onu, 2-amino-4- i 4-amino-2-tiazolinonu.“, badania finansowane z budżetu Katedry i Zakładu Chemii Organicznej – dyfraktometr RTG
 • “Badanie przeciwnadciśnieniowych właściwości flawonoidów w rozwoju nadciśnienia tętniczego indukowanego ciążą – badania in vivo”, grant NCN OPUS nr 2017/25/NZ7/02741