Zakończone

 • „Parazytozy ludzi i zwierząt”, badania statutowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej nr WLBiML-431-04/S/14/20170
 • „Analiza rozwoju cech pronowotworowych w prawidłowych komórkach jamy otrzewnej eksponowanej na karboplatynę i paklitaksel”, program WL2 UMP Młodzi Naukowcy nr 502-14-02203310-10597
 • „Wpływ przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na progresję niedrobnokomórkowego raka płuca: znaczenie procesu starzenia prawidłowych komórek nabłonka oskrzelowego w modelu in vitro”, grant NCN MINIATURA nr 2017/01/X/NZ5/00041
 • “Proteomiczna charakterystyka próbek surowicy krwi pacjentek ciężarnych z cukrzycą”, badania statutowe UMP nr 502-01-11101420-05618
 • “Strategie proteomiczne w diagnostyce rozrostów i nowotworów trofoblastu”, grant NCN OPUS nr 2014/15/B/NZ7/00964
 • “Profilowanie białko-peptydowe próbki surowicy pacjentek z rakiem jajnika”, grant NCN OPUS nr 2014/15/B/NZ7/00964
 • “Analiza ekspresji genu PAX6 u pacjentów z delecją w regionie 11p13 metodą droplet digital PCR”, budżet Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej
 • Zadanie badawcze: Ocena długości telomerów w komórkach śródbłonka naczyniowego eksponowanych na surowice od pacjentów poddawanych terapii hipotensyjnej, realizowane w ramach projektu: “Wpływ leków hipotensyjnych na interakcje komórek śródbłonka naczyniowego z komórkami raka jajnika, trzustki i okrężnicy”, grant NCN Miniatura nr 2018/02/X/NZ5/00403
 • “Analiza zawiązku pomiędzy stężeniem rezystyny oraz profilem peptydowo-białkowym a insulinoopornością”, grant UMP Młodzi Naukowcy WL1, 19/MN/2018
 • “Poszukiwanie zależności pomiędzy polimorfizmem genu VEGF a czynnikami ryzyka kardiometabolicznego u osób z nadmierną masą ciała w populacji polskiej”, grant Młodzi Naukowcy WL1 nr 502-14-11191730-41123
 • “Zależność adipocytokin od parametrów antropomedycznych u pacjentów z zespołem metabolicznym”, budżet Katedry Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego
 • “Ocena stresu oksydacyjnego u pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej” , “Ocena parametrów szkodzenia śródbłonka u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym”, UMP – konkurs “Podaj rękę” 502-01-02228370-10617; 502-01-02001054-071-47, 500-01-02228370
 • “Hodowla ludzkich fibroblastów skóry”, zadanie badawcze w grancie NCN, UMO-2016/21/D/NZ5/00064
 • “Zastosowanie ddPCR w monitorowaniu głębokiej odpowiedzi molekularnej u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową”, BioRad Polska
 • “Evaluation of drug carrier interactions in ternary mixture of bulk and compacted granules containing ibuprofen”, zadanie badawcze w ramach projektu ORBIS, Horizon2020, nr MSCA-RISE-2017 – SEM
 • “Oznaczanie alkaloidów izochinolinowych w osoczu ludzkim”, badania statutowe UMP nr 502-01-33064130-04982 – LC-MS