Wirtualne Ścieżki Dostępu

Projekty NCN:

 • “Urolityna A jako metabolit elagotanin o potencjalnej aktywności neuroprotekcyjnej”, grant NCN Sonata nr 2017/26/D/NZ7/00748 – LC-MS
 • “Ocena tożsamości pochodnych fotosensybilizatorów ftalocyjaninowych posiadających w swojej budowie kation imidazoliowy jako substancji aktywnych w terapii fotodynamicznej z wykorzystaniem spektrometrii mas – MS MALDI”, grant NCN Miniatura nr 503-19-33134270-30854-00862 –  MS-ES
 • “Ocena tożsamości nanocząstek srebra pokrytych foosensybilizatorami porfirynowymi posiadającymi w swej budowie wiązania tioeterowe z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego SEM”, grant NCN Miniatura nr 503-19-33134270-30854-00862 – SEM
 • “Ocena morfologii i wielkości nanocząstek tlenku tytanu(IV) funkcjonalizowanych fotosensybilizatorami porfirynoidowymi z wykorzystaniem skaningowego”, grant NCN Opus nr 2016/21/B/NZ9/00783 – SEM
 • “Skuteczność, toksyczność i immunogenność ukierunkowanych nośników leków opartych na bioinżynierowanym jedwabiu pajęczym”, grant NCN OPUS nr 2014-15/B/NZ7/00903 – SEM

Projekty finansowane ze środków Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 • “Ocena tożsamości porfirynoidów oraz terpenoidów o potencjalnym zastosowaniu w medycynie i nanotechnologii z wykorzystaniem metod spektrometrii mas – MS MALDI” badania statutowe UMP nr 502-01-03313427-08870 – MALDI-TOF
 • “Ocena tożsamości porfirynoidów oraz terpenoidów o potencjalnym zastosowaniu w medycynie i nanotechnologii z wykorzystaniem metod spektrometrii mas – MS ES” badania statutowe UMP nr 502-01-03313427-08870 – Quadrupole MS
 • “Badania monokryształów z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego” badania statutowe UMP nr 502-01-03313427-08870 – dyfraktometr RTG
 • “Badania substancji polikrystalicznych z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego” badania statutowe UMP nr 502-01-03313427-08870 – dyfraktometr proszkowy
 • “Analiza wzajemnych orientacji jednostek triterpenowych w dimerach kwasu oleanolowego”, badania finansowane z budżetu Katedry i Zakładu Chemii Organicznej – dyfraktometr RTG
 • “Ocena zasobów ustrojowych witaminy K1 oraz K2 u pacjentów z mukowiscydozą”, badania statutowe UMP nr 502-01-01103115-07588 – Quadrupole MS
 • “Badania rentgenograficzne struktury związków heterocyklicznych pochodnych tiopirano[2,3-d][1,3]tiazol-2-onu, 2,2-dioksydu 1,2-benzoksatiiny i 2,1-benzotiazyny “, badania finansowane z budżetu Katedry i Zakładu Chemii Organicznej – dyfraktometr RTG

Projekty finansowane z innych źródeł: